keresés:  

Álláspályázatok


Pályázat

Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft.

ügyvezető

álláshelyének betöltésére

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat - mint a Kft. egyszemélyes tulajdonosa - pályázatot hirdet a Kft. ügyvezető álláshelyének betöltésére

A pályázatot meghirdető:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Munkáltató, valamint a meghirdetett munkahely és beosztás:

Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. ügyvezetője

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A megbízás időtartama:

határozott időtartam, 2016. december 31-ig, 3 hónap próbaidővel.

Jogállás:

A jelen pályázati kiírás alapján a vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk. 3:112. § (1) bekezdése, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak, mely jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor.

Bérezés/juttatások:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete által a 134/2011. (IX.29.) Kt. sz. határozattal elfogadott javadalmazási szabályzat alapján

A Kft. főbb tevékenységi körei:

A kerület parkolási feladatainak ellátás; a Váron belüli parkolási feladatok ellátása, a védett övezeti be és kiléptetés megszervezése; egyéb diszpécserszolgálati és őrzési feladatok ellátása / Városháza éjszakai őrzése, kültéri liftek diszpécserszolgálata/

Az ügyvezető feladata: a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. ügyvezető feladatainak ellátása, különösen:

- a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése

- a társaság képviselete hatóságok előtt valamint harmadik személyekkel szemben

- a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség

- felsőfokú végzettség

Elvárt kompetenciák:

- pontos, precíz munkavégzés

- szakmai elkötelezettség

- nagyfokú munkabírás

- magas szintű együttműködési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképpel ellátott önéletrajz

- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

- a pályázónak a társaság működtetésére vonatkozó szakma elképzelései és vezetési programja

- nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében kívánja-e a zárt ülés tartását

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

- nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:22. § szerinti kizáró feltételekről és 3:115. § szerinti összeférhetetlenségi okokról

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2015. június 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Száriosz Andrea személyzeti vezető nyújt. Érdeklődni lehet a 458-3ooo telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf,: 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Budavári Kapu Kft. ügyvezető" a pályázat a Kapisztrán tér 1. sz. alatti ügyfélszolgálati irodán is benyújtható.

A pályázat elbírálásának határideje:

2015. május 28.

A pályázat elbírálásának a módja:

A pályázati kiírásnak és elvárásoknak megfelelőnek ítélt pályázatokról a Polgármester által jelölt személyekből álló grémium előzetes véleményezése alapján a képviselő-testület dönt.

Pályázat közzétételének helye

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat honlapja - www.budavar.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.


A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat pályázatot hirdet az Önkormányzat
könyvvizsgáló feladatainak ellátására.


1) Feladatok:
A folyamatos teendőkön túl a könyvvizsgáló véleményezi az éves költségvetési rendelet tervezetét, valamint az évközi módosításokat és a félévi beszámolót. A jogszabályok előírásával összhangban elkészített éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatának ellátása és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása, valamint a beszámoló auditálása.

2) Pályázati feltétel:
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett névjegyzékben szereplő „költ-ségvetési" minősítésű könyvvizsgáló bejegyzés

3) A pályázathoz csatolni kell:
- a képesítést igazoló dokumentumok másolatát,
- a könyvvizsgálói névjegyzékbe történő bejegyzés igazolásának másolatát,
- a felelősségbiztosítás megléte igazolásának másolatát,
- 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakmai önéletrajzot,
- a fizetési igény (megbízási díj) megjelölését.

4) Ha a könyvvizsgálói feladat ellátására a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a társaságokról vezetett névjegyzékben szereplő szervezet pályázik, a pályá-zathoz csatolni kell:
- a pályázattevőnek a beadás idejéhez képest 30 napnál nem régebbi ere-deti cégkivonatot, vagy közjegyző által hitelesített másolatát,
- a könyvvizsgálatot végző természetes személy megnevezését, képzettsé-gét igazoló dokumentumok másolatát, a könyvvizsgáló névjegyzékbe tör-ténő bejegyzés igazolásának másolatát,
- a cég szakmai tevékenységének, feladatainak ellátásával kapcsolatos részletes ismertetőt, különös tekintettel az önkormányzati területen szer-zett szakmai tapasztalatokra,
- a fizetési igény (megbízási díj) megjelölését.

5) A pályázatot elnyerő személlyel vagy szervezettel a feladat ellátására 2015. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra meg-bízási szerződés kerül megkötésre.

6) A pályázat benyújtási határideje: 2015. május 22.
A pályázatokat személyesen a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgár-mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy postai úton kell benyújtani zárt borítékban, 1 példányban. A borítékon fel kell tüntetni: „Könyvvizsgálói pályá-zat".
A pályázati felhívással kapcsolatos további információ kérhető dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgatótól a 458-3023-as telefonszámon.

7) A pályázatok elbírálására a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-viselő-testületének 2015. júniusi ülésén kerül sor.