keresés:  

Álláspályázatok

Bp. I. ker. Budavári Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
igazgató

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre 2015. január 1. - 2019. december 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:
1016 Budapest, Czakó u. 2-4.

Ellátandó feladatok:
- irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását,
- a gazdasági vezetővel együttműködve elkészíti az intézmény éves költségvetését és a fenntartó elé terjeszti,
- gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról,
- gondoskodik az intézménybe történő éves felvételek jogszerűségéről,
- elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl. SZMSZ, házirend, egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok betartásáról,
- beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.Szolgálati lakást a pályázatot kiíró nem biztosít.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú iskolai végzettség,
- testnevelési egyetem vagy testnevelési főiskolán szerzett felsőfokú szakirányú végzettség
- legalább 5 év hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,
- Pontos, precíz munkavégzés,
- Szakmai elkötelezettség,
- Nagyfokú munkabírás,
- Kiváló szintű együttműködő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a képesítést igazoló okiratok másolata,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Judák Barnabásné Dr. Varga-Kovács Emese szervezési és hatósági igazgató nyújt a 458-3028-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Bp. I. ker. Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf.: 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIV/intézményvezetői/2014. valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető,
- Személyesen: Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint ügyfélszolgálat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés 4 hónapos próbaidővel történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pályázat

Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft.

ügyvezető álláshelyének betöltésére Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat - mint a Kft. egyszemélyes tulajdonosa - pályázatot hirdet a Kft. ügyvezető álláshelyének betöltésére

A pályázatot meghirdető:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Munkáltató, valamint a meghirdetett munkahely és beosztás:
Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. ügyvezetője
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A megbízás időtartama:
határozott időtartam, 2016. december 31-ig.

Jogállás:

A jelen pályázati kiírás alapján a vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk. 3:112. § (1) bekezdése, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak, mely jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor.

Bérezés/juttatások:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete által a 134/2011. (IX.29.) Kt. sz. határozattal elfogadott javadalmazási szabályzat alapján

A Kft. főbb tevékenységi körei:
A kerület parkolási feladatainak ellátása
A Váron belüli parkolási feladatok ellátása, a védett övezeti be és kiléptetés megszervezése
A Várbazár egyes részeinek üzemeltetése / mélygarázs, liftek, illemhelyek stb. /
Őrzés-védési feladatok megszervezése / Városháza, kiemelt közterületek eseti igény alapján /Az ügyvezető feladata: a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. ügyvezető feladatainak ellátása, különösen:
- a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése
- a társaság képviselete hatóságok előtt valamint harmadik személyekkel szemben
- a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- felsőfokú végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló feladat és munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- helyismeret
- létesítmény üzemeltetési tapasztalat
- felsőfokú műszaki végzettség

Elvárt kompetenciák:
- magas szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség
- pontos, precíz munkavégzés
- szakmai elkötelezettség
- nagyfokú munkabírás
- magas szintű együttműködési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképpel ellátott önéletrajz
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
- a pályázónak a társaság működtetésére vonatkozó szakma elképzelései és vezetési programja
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében kívánja-e a zárt ülés tartását
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:22. § szerinti kizáró feltételekről és 3:115. § szerinti összeférhetetlenségi okokról
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2015. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató nyújt, a 06-1-458-3023-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf,: 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Budavári Kapu Kft. ügyvezető" a pályázat a Kapisztrán tér 1. Sz. alatti ügyfélszolgálati irodán is benyújtható .

A pályázat elbírálásának határideje:
legkésőbb a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novemberi ülése

A pályázat elbírálásának a módja:
A képviselő-testület dönt

Pályázat közzétételének helye
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat honlapja - www.budavar.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát