keresés:  

Álláspályázatok


Pályázat

Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft.

ügyvezető

álláshelyének betöltésére

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat - mint a Kft. egyszemélyes tulajdonosa - pályázatot hirdet a Kft. ügyvezető álláshelyének betöltésére

A pályázatot meghirdető:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Munkáltató, valamint a meghirdetett munkahely és beosztás:

Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. ügyvezetője

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A megbízás időtartama:

határozott időtartam, 2016. december 31-ig, 3 hónap próbaidővel.

Jogállás:

A jelen pályázati kiírás alapján a vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk. 3:112. § (1) bekezdése, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak, mely jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor.

Bérezés/juttatások:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete által a 134/2011. (IX.29.) Kt. sz. határozattal elfogadott javadalmazási szabályzat alapján

A Kft. főbb tevékenységi körei:

A kerület parkolási feladatainak ellátás; a Váron belüli parkolási feladatok ellátása, a védett övezeti be és kiléptetés megszervezése; egyéb diszpécserszolgálati és őrzési feladatok ellátása / Városháza éjszakai őrzése, kültéri liftek diszpécserszolgálata/

Az ügyvezető feladata: a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. ügyvezető feladatainak ellátása, különösen:

- a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése

- a társaság képviselete hatóságok előtt valamint harmadik személyekkel szemben

- a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség

- felsőfokú végzettség

Elvárt kompetenciák:

- pontos, precíz munkavégzés

- szakmai elkötelezettség

- nagyfokú munkabírás

- magas szintű együttműködési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképpel ellátott önéletrajz

- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

- a pályázónak a társaság működtetésére vonatkozó szakma elképzelései és vezetési programja

- nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében kívánja-e a zárt ülés tartását

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

- nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:22. § szerinti kizáró feltételekről és 3:115. § szerinti összeférhetetlenségi okokról

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2015. június 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Száriosz Andrea személyzeti vezető nyújt. Érdeklődni lehet a 458-3ooo telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf,: 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Budavári Kapu Kft. ügyvezető" a pályázat a Kapisztrán tér 1. sz. alatti ügyfélszolgálati irodán is benyújtható.

A pályázat elbírálásának határideje:

2015. május 28.

A pályázat elbírálásának a módja:

A pályázati kiírásnak és elvárásoknak megfelelőnek ítélt pályázatokról a Polgármester által jelölt személyekből álló grémium előzetes véleményezése alapján a képviselő-testület dönt.

Pályázat közzétételének helye

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat honlapja - www.budavar.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.


A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat pályázatot hirdet az Önkormányzat
könyvvizsgáló feladatainak ellátására.


1) Feladatok:
A folyamatos teendőkön túl a könyvvizsgáló véleményezi az éves költségvetési rendelet tervezetét, valamint az évközi módosításokat és a félévi beszámolót. A jogszabályok előírásával összhangban elkészített éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatának ellátása és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása, valamint a beszámoló auditálása.

2) Pályázati feltétel:
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett névjegyzékben szereplő „költ-ségvetési" minősítésű könyvvizsgáló bejegyzés

3) A pályázathoz csatolni kell:
- a képesítést igazoló dokumentumok másolatát,
- a könyvvizsgálói névjegyzékbe történő bejegyzés igazolásának másolatát,
- a felelősségbiztosítás megléte igazolásának másolatát,
- 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakmai önéletrajzot,
- a fizetési igény (megbízási díj) megjelölését.

4) Ha a könyvvizsgálói feladat ellátására a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a társaságokról vezetett névjegyzékben szereplő szervezet pályázik, a pályá-zathoz csatolni kell:
- a pályázattevőnek a beadás idejéhez képest 30 napnál nem régebbi ere-deti cégkivonatot, vagy közjegyző által hitelesített másolatát,
- a könyvvizsgálatot végző természetes személy megnevezését, képzettsé-gét igazoló dokumentumok másolatát, a könyvvizsgáló névjegyzékbe tör-ténő bejegyzés igazolásának másolatát,
- a cég szakmai tevékenységének, feladatainak ellátásával kapcsolatos részletes ismertetőt, különös tekintettel az önkormányzati területen szer-zett szakmai tapasztalatokra,
- a fizetési igény (megbízási díj) megjelölését.

5) A pályázatot elnyerő személlyel vagy szervezettel a feladat ellátására 2015. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra meg-bízási szerződés kerül megkötésre.

6) A pályázat benyújtási határideje: 2015. május 22.
A pályázatokat személyesen a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgár-mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy postai úton kell benyújtani zárt borítékban, 1 példányban. A borítékon fel kell tüntetni: „Könyvvizsgálói pályá-zat".
A pályázati felhívással kapcsolatos további információ kérhető dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgatótól a 458-3023-as telefonszámon.

7) A pályázatok elbírálására a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-viselő-testületének 2015. júniusi ülésén kerül sor.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.november 1-2020. október 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 Budapest, Iskola utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által fenntartott Egyesített Bölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, ellenőrzése, irányítása és képviselete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) képviselete. Az intézmény Alapító Okiratában, SzMSz-ben meghatárorzott egyéb feladatok ellátása, továbbá melyet az ágazati jogszabály az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe utal.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletének 2. számú melléklete szerint kora gyermekkor pedagógiája szakirányon szerzett neveléstudomány-szakos bölcsész (MA), csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), orvos, pszichológus, pedagógus, intézetvezető, szakoktató, védőnő vagy felsőfokú szociális alapvégzettség,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§ a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

§ büntetlen előélet

§ cselekvőképesség

§ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdése szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

§ magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ 5 év kisgyermeknevelői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, 3 év vezetői/ bölcsődevezetői gyakorlat

§ Jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ a pályázó szakmai önéletrajza

§ a képesítést igazoló okiratok másolata

§ az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

§ nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

§ nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

§ nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat elbírálását

§ büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§ nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese szervezési és hatósági igazgató nyújt, a 06-1-458-3028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf:: 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIV/2015 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. [MB1]

§ Személyesen: , Budapest, 1015 Budapest, Kapisztrán tér 1. . [MB2]

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat egy szakmai/előkészítő bizottság véleményezi. A kinevezésről a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő - testülete dönt, figyelemmel a a Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000.(XII. 26. ) Korm. rendelet alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.budavar.hu - 2015. május 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 4 hónapos próbaidővel történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda

közterület hasznosítási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Ügyfélszolgálati feladatkör

Ellátandó feladatok:

- ellátja a közterületek hasznosításával kapcsolatos feladatokat, - ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, az engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségét, - közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, - kérelmek elbírálása, engedélyek/határozatok kiadása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- közterületek hasznosításával összefüggő feladatok, - ellenőrzések, - kérelmek elbírálása, - engedélyek kiadása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény, a 35/1998 (II.27.) Korm. rendelet és a 174/2011 (VIII.31.) Korm. rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Középiskola/gimnázium,

§ Helyi önkormányatoknál hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség ,

§ Közigazgatás területén, a hatósági ügyintézésben szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§ Közigazgatási alap- és szakvizsga

§ Kormányablak ügyintéző vizsga

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű Konfliktuskezelés,

§ Kiváló szintű kommunikáció,

§ Kiváló szintű megbízhatóság, precizitás, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevél másolata

§ A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

§ Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/1201-3/2015 , valamint a munkakör megnevezését: közterület hasznosítási ügyintéző.

vagy

§ Elektronikus úton Száriosz Andrea részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ http://www.budavar.hu/ - 2015. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/1201-3/2015., valamint a munkakör megnevezését: közterület hasznosítási ügyintéző


[MB1]

[MB2]