keresés:  

Álláspályázatok

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda

beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. pontja szerinti Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az irodavezetővel együttműködik a költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtása. Elkészíti a szakági bizottsági, képviselő-testületi előterjesztéseket, az Irodát érintő jelentéseket, adatszolgáltatásokat. Részt vesz a Városüzemeltetési Irodát érintő eljárások előkészítésében, a műszaki feladatok meghatározásában. A beruházásokhoz szükséges beszerzések koordinálása és végrehajtása. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítási, karbantartási munkáinak felügyelete. A hatályos jogszabályok alapján polgári védelmi és honvédelmi feladatokat lát el.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

beruházási feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,

§ helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§ Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Egyetem,

§ Helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§ közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű problémamegoldó-készség, rugalmasság, diplomatikusság,

§ Kiváló szintű megbízhatóság, precizitás, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevél másolata.

§ Kérjük, az e-mail tárgyában feltűntetni a XII/1201-9/2015 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.

§ Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.

§ A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Elektronikus úton Takács-Bacsa Éva részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban, elektronikus úton értesítjük az eredményről.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budavári Művelődési Ház

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.október 1-2020. szeptember 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 Budapest, Bem rakpart 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézmény irányítása, ellenőrzése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a folyamatban lévő programok szakszerű folytatása, új tevékenységek, programok bevezetése, - irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, - gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról, - elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl. SZMSZ, házirend, egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok betartásáról, - együttműködik a fenntartóval, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé, - gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, - felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

§ közművelődési területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§ Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§ magyar állampolgárság

§ a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által jóváhagyott szakmai szempontrendszernek megfelelő pályázati dokumentáció

§ cselekvőképesség

§ vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

§ büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ közművelődési területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ a pályázó szakmai önéletrajza

§ a képesítést igazoló okiratok másolata

§ az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

§ 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

§ a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§ a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát az elbírálásban résztvevők megismerhetik,

§ nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat elbírálását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese nyújt, a 06-1-458-3028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf:: 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIV/2015 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által jóváhagyott, a pályázat beadásához szükséges, a pályázat elbírálásánál alkalmazandó részletes szakmai szempontrendszerrel kapcsolatban Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese szervezési és hatósági igazgató nyújt bővebb felvilágosítást a 06-1-458-3028 telefonszámon

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.budavar.hu - 2015. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 4 hónapos próbaidővel történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.