keresés:  

Álláspályázatok

Nyitott álláspályázatok listája:
- Igazgatási ügyintéző és Jogi referens
- Igazgató

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
Igazgatási ügyintéző és Jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.12.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. sz. melléklet 14/I. pontja hatósági feladatkör és a 22. pontja jogi feladatkör

Ellátandó feladatok:
Ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása (az üzletek és kereskedők nyilvántartásával, üzletek éjszakai nyitva tartásának engedélyezésével kapcsolatos feladatokon túl beleértve a telep engedélyezéseket/bejelentéseket, alkalmi rendezvényeket, zenés, táncos engedélyeket is, valamint vásárok/piacok engedélyezését) hatósági ellenőrzések végzése, nyilvántartó programok naprakész kezelése, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése, panaszok kivizsgálása. Az Igazgatási iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben a jogi referensi feladatok ellátása, azaz többek között jogi vélemények készítése, esetleges rendelet módosítás vagy előterjesztés előkészítése, felterjesztések előkészítése, bonyolultabb jogértelmezési kérdésekben közreműködés, állásfoglalások kérése felettes szervektől, ügyleírások előkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Hatósági és jogi feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem, jogi,
- Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- jogi szakvizsga,
- azonos területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű önálló munkavégzésre való képesség,
- Jó szintű terhelhetőség,
- Jó szintű kommunikációs és problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint
- végzettséget, szakképzettséget, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok fénymásolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Kttv. 42. § (1) bek
- nyilatkozat a tekintetben, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők betekinthetnek a pályázati anyagba
- motivációs levél, amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül
- Kérem a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: Igazgatásügyi ügyintéző és jogi referens, továbbá a BDV/1469-13/2017 iktatószámot feltüntetni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
Igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.07.01-2019.06.30.-ig szól

A munkavégzés helye:
1016 Budapest, Czakó utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátása. - irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, - a gazdasági vezetővel együttműködve elkészíti az intézmény éves költségvetését és a fenntartó elé terjeszti, - gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról, - gondoskodik az intézménybe történő éves felvételek jogszerűségéről, - elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl. SZMSZ, házirend, egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok betartásáról, - beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé, - gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola,
- Hasonló területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,
- Pontos , precíz munkavégzés,
- Szakmai elkötelezettség,
- Nagyfokú munkabírás,
- Kiváló szintű együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a képesítést igazoló okiratok másolata,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Judák Barnabásné Dr. Varga - Kovács Emese nyújt, a 458-3028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf:35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BDV/1469-13/2017, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató. - Személyesen: 1014 Budapest, Ügyfélszolgálat, Kapisztrán tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés 4 hónapos próbaidővel történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához