keresés:  

Álláspályázatok

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

nemzetiségi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

24. Koordinációs feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Nemzetiségi Önkormányzatok számlanyitással, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel, törzskönyvi adatainak módosításával, adószám igénylésével, adóbevallásával kapcsolatos feladatok. Az elemi költségvetésről a Magyar Államkincstár felé a kötelező adatszolgáltatás határidőre történő teljesítése. Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetési határozat tervezeteinek előkészítése, a költségvetés módosításainak előterjesztése, a kapcsolódó dokumentumok elkészítése. A feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások napra kész vezetése, leltárkészítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Nemzetiségi Önkormányzatok működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, amely tevékenységek magukban foglalják a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási, nyilvántartási és iratkezelési feladatokat egyaránt.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Főiskola, közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, közgazdasági szakképzettség,

§ Helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§ Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§ Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Egyetem,

§ Helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§ Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű megbízhatóság, pontosság, precizitás,

§ Kiváló szintű koordinációs és szervezőkészség,

§ Kiváló szintű kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.

§ Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.

§ A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

§ Kérjük az e-mail tárgyában feltűntetni a XII/1201-13/2015 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: nemzetiségi referens.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Elektronikus úton Takács-Bacsa Éva részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban, elektronikus úton értesítjük az eredményről. A pályázat le zártát követően az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát megsemmisítjük.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.budavar.hu/ honlapon szerezhet.

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

gazdasági irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Feladata az Önkormányzat éves költségvetésével összefüggésben: - a költségvetési rendelet tervezet összeállítása, - a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet tervezetek összeállítása, - a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és az éves zárszámadás elkészítése, ellenőrzése, - a Gazdasági Iroda feladatköréhez kapcsolódó egyéb testületi előterjesztések elkészítésnek koordinálása, ellenőrzése, - a Magyar Államkincstár számára megküldendő, gazdálkodásra vonatkozó beszámoló elkészítése, megszervezi és koordinálja a költségvetést előkészítő tervezési munkát az önkormányzati költségvetési szervek, a társaságok és a Polgármesteri Hivatal között. Gondoskodik, -az államháztartás számára jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség határidőben történő teljesítéséről, - a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról, - a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának pénzügyi, számviteli lebonyolításáról. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzathoz tartozó költségvetési előirányzatok vonatkozásában átruházott hatáskörben utalványozási feladatokat lát el a gazdálkodási szabályzatban rögzítettek szerint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gazdálkodással kapcsolatos feladatok és a gazdasági szervezet munkájának koordinálása, irányítása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Gazdasági Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8-10 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal hatályban lévő Közszolgálati Szabályzatának és Cafetéria Szabályzatának, valamint egyéb hivatali szabályzataiban foglaltak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Egyetem, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kor. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően: felsőoktatásban szerzett végzettség és gazdaságtudományok képzési területén szerzett szakképzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie,

§ Helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§ Helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§ Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

kontroller

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

A belső ellenőrzési terven kívüli, a jegyző által elrendelt pénzügyi ellenőrzés elvégzése; az operatív belső kontrollrendszerrel kapcsolatos szabályzatokban rögzítettek gyakorlati megvalósulásának ellenőrzése; pénzügyi nyilvántartások, analitikák, beszámolók ellenőrzése és elemzése, hiány esetén elkészítése; meglévő szabályzatok aktualizálása a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett. Rendszeres és soron kívüli kontrolling jelentések elkészítése, a szervezeti célok megvalósulási folyamatainak nyomon követése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adatgyűjtés, adatok rendszerezése és vizsgálata, elemzések elvégzése, majd ezek alapján következtetések levonása, meghatározott formában közzététele, az adatok és eredmények megőrzése, annak érdekében, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységek szabályszerűek, gazdaságosak, hatékonyak és eredményesek legyenek.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Főiskola, közgazdász, pénzügyi-számviteli végzettség,

§ Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§ Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

§ Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Egyetem, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, államháztartási felsőfokú szakképesítés, mérlegképes könyvelő szakképesítés,

§ Költségvetési szervnél hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§ Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és -megoldó készség,

§ Kiváló szintű elhivatottság, megbízhatóság és precizitás,

§ Kiváló szintű írásbeli kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.

§ Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.

§ A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

§ Kérjük az e-mail tárgyában feltűntetni a XII/1201-14/2015 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: kontroller.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Elektronikus úton Takács-Bacsa Éva részére a takacs-bacsa.eva@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban, elektronikus úton értesítjük az eredményről. A kiíró jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.budavar.hu/ honlapon szerezhet.

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az éves költségvetés számszaki összeállítása, a félévi és az éves költségvetési beszámolók elkészítése, előirányzatok könyvelése, egyeztetése, az előirányzatok teljesítésének figyelemmel kísérése, egyeztetése, a Képviselő-testületi döntések előkészítése, a költségvetési és zárszámadási rendeletek összeállítása, módosítások előterjesztése, intézményekkel való kapcsolattartás, állami támogatások igénylése, elszámolása. Folyamatosan felülvizsgálja a pénzügyi területeket érintő szabályzatokat és számlarendet, a hiányzó szabályzatokat elkészíti.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főkönyvi könyvelési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal hatályos Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,

§ Önkormányzati vagy költségvetési intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§ Professzionális szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

§ Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Egyetem, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és pénzügyi, számviteli felsőfokú szakképesítés,

§ Önkormányzati vagy költségvetési intézményben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§ Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű rendszerszemlélet,

§ Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és -megoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.

§ Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.

§ A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

§ Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a XII/1201-15/2015 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Elektronikus úton Takács-Bacsa Éva részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban, elektronikus úton értesítjük az eredményről. A kiíró jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.