keresés:  

Álláspályázatok

Pályázat

Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft.

ügyvezető álláshelyének betöltésére Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat - mint a Kft. egyszemélyes tulajdonosa - pályázatot hirdet a Kft. ügyvezető álláshelyének betöltésére

A pályázatot meghirdető:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Munkáltató, valamint a meghirdetett munkahely és beosztás:
Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. ügyvezetője
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A megbízás időtartama:
határozott időtartam, 2016. december 31-ig.

Jogállás:

A jelen pályázati kiírás alapján a vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk. 3:112. § (1) bekezdése, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak, mely jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor.

Bérezés/juttatások:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete által a 134/2011. (IX.29.) Kt. sz. határozattal elfogadott javadalmazási szabályzat alapján

A Kft. főbb tevékenységi körei:
A kerület parkolási feladatainak ellátása
A Váron belüli parkolási feladatok ellátása, a védett övezeti be és kiléptetés megszervezése
A Várbazár egyes részeinek üzemeltetése / mélygarázs, liftek, illemhelyek stb. /
Őrzés-védési feladatok megszervezése / Városháza, kiemelt közterületek eseti igény alapján /Az ügyvezető feladata: a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. ügyvezető feladatainak ellátása, különösen:
- a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése
- a társaság képviselete hatóságok előtt valamint harmadik személyekkel szemben
- a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- felsőfokú végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló feladat és munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- helyismeret
- létesítmény üzemeltetési tapasztalat
- felsőfokú műszaki végzettség

Elvárt kompetenciák:
- magas szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség
- pontos, precíz munkavégzés
- szakmai elkötelezettség
- nagyfokú munkabírás
- magas szintű együttműködési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképpel ellátott önéletrajz
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
- a pályázónak a társaság működtetésére vonatkozó szakma elképzelései és vezetési programja
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében kívánja-e a zárt ülés tartását
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:22. § szerinti kizáró feltételekről és 3:115. § szerinti összeférhetetlenségi okokról
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2015. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató nyújt, a 06-1-458-3023-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf,: 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Budavári Kapu Kft. ügyvezető" a pályázat a Kapisztrán tér 1. Sz. alatti ügyfélszolgálati irodán is benyújtható .

A pályázat elbírálásának határideje:
legkésőbb a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novemberi ülése

A pályázat elbírálásának a módja:
A képviselő-testület dönt

Pályázat közzétételének helye
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat honlapja - www.budavar.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Igazgatóság, Gazdasági Iroda könyvelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Gazdálkodással kapcsolatos feladatok az 1. sz. melléklet II. fejezet 2. pontja I. és II. besorolási osztálya alapján.

Ellátandó feladatok:
Az éves költségvetés számszaki összeállítása; a félévi- és az éves költségvetési beszámolók elkészítése; előirányzatok könyvelése, egyeztetése; az előirányzatok teljesítésének figyelemmel kísérése, egyeztetése; a Képviselő-testületi döntések előkészítése; a költségvetési és zárszámadási rendeletek összeállítása; módosítások előterjesztése; intézményekkel való kapcsolattartás; állami támogatások igénylése, elszámolása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetés készítése, irányítása, összefogása; Előirányzat módosítások kezelése; Főkönyvi könyvelés felügyelete; Mérlegbeszámolók készítésének összefogása, koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budapest I. kerületi Budavári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középfokú képesítés, Pénzügyi - Számviteli vagy közgazdász felsőfokú végzettség előnyt jelent,
- Önkormányzati vagy költségvetési intézményben szerzett szakmai tapasztalat,
- Professzionális szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű együttműködő képesség, csapatmunka,
- Jó szintű problémafelismerő- és megoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
- nyilatkozat büntetlen előéletről - kiválasztás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása a Kttv. 42. § (1) bek.-ben foglaltak alapján
- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Furák Tamás nyújt, a 458-3096 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf.: 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/könyvelő/2014, valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.
vagy
- Elektronikus úton Petrenkó Edina Helga részére a szemelyugy@budavar.hu e-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Ügyfélszolgálat, Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok előzetes értékelését követően személyes meghallgatásra kerül sor. Az álláshely betöltéséről a munkáltatói jogkört gyakorló Jegyző dönt. A pályázók írásban kapnak tájékoztatást a pályázatuk elbírálásának eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató csak teljes - minden benyújtandó irat, igazolás megléte - pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezés 6 hónapos próbaidővel történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.