keresés:  

Álláspályázatok

Budapest Főváros 1. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Budapest Főváros 1. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzői referatúra

Kontroller

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

A belső ellenőrzési terven kívüli, a jegyző által elrendelt pénzügyi ellenőrzés elvégzése; az operatív belső kontrollrendszerrel kapcsolatos szabályzatokban rögzítettek gyakorlati megvalósulásának ellenőrzése; pénzügyi nyilvántartások, analitikák, beszámolók ellenőrzése és elemzése, hiány esetén elkészítése; meglévő szabályzatok aktualizálása a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett. Rendszeres és soron kívüli kontrolling jelentések elkészítése, a szervezeti célok megvalósulási folyamatainak nyomon követése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adatgyűjtés, adatok rendszerezése és vizsgálata, elemzések elvégzése, majd ezek alapján következtetések levonása, meghatározott formában közzététele, az adatok és eredmények megőrzése, annak érdekében, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységek szabályszerűek, gazdaságosak, hatékonyak és eredményesek legyenek.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának (illetménykiegészítés 40%), Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

® Magyar állampolgárság,
® Cselekvőképesség,
® Büntetlen előélet,
® Főiskola, közgazdász, pénzügyi-számviteli végzettség,
® Azonos munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
® Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
® Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
® Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

® Egyetem, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, államháztartási felsőfokú szakképesítés, mérlegképes könyvelő szakképesítés,
® Azonos munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
® Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

® Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és -megoldó készség,
® Kiváló szintű elhivatottság, megbízhatóság és precizitás,
® Kiváló szintű írásbeli kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

® Szakmai, fényképes önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.
® Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.
® A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
® Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1351-15/2016 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: kontroller.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu E-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban, elektronikus úton értesítjük az eredményről. A kiíró jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

Pályázat

Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft.

ügyvezető

álláshelyének betöltésére

Budapest I. kerültet Budavári Önkormányzat - mint a Kft egyszemélyes tulajdonosa - pályázatot hirdet a Kft. ügyvezető álláshelyének betöltésére.

A Pályázatot meghirdető:
Budapest I. kerültet Budavári Önkormányzat
1014 Budapest, Kapisztrán tér1.

Munkáltató, valamint a meghirdetett munkahely és beosztás:
Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. ügyvezetője
1014 Budapest, Kapisztrán tér1.

A megbízás időtartama:
Határozott időtartam, 2017. január 1-től 2021. december 31-ig.

Jogállás:
a jelen pályázati kiírás alapján a vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:22. §-a, 3:112.§-a, 3:115.§-ában foglaltak szerint munkaviszony keretében látja el, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezési az irányadóak, mely jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor.

Bérezés/juttatások:
A Budapest I. kerültet Budavári Önkormányzat képviselő-testülete által a 2009. évi CXXII. törvényben meghatározottak alapján, és a 134/2011. (IX.29) Kt. sz. határozattal elfogadott javadalmazási szabályzat alapján, ami a minimálbér ötszörösét nem haladhatja meg.

A Kft. főbb tevékenységi körei:
 >a kerület parkolási feladatainak ellátása,
 >a váron belüli parkolási feladatok ellátása a védett övezeti be és kilépetés megszervezése,
 >a váron belüli liftek üzemeltetése

Az ügyvezető feladata:
A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. ügyvezető feladatainak ellátása, különösen:
 >a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése
 >a társaság képviselte hatóságok előtt valamint harmadik személyekkel szemben
 >a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása

Pályázati feltételek:
 >magyar állampolgárság
 >büntetlen előélet
 >cselekvőképesség
 >középfokú végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 >hasonló feladat és munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 >helyismeret
 >Létesítményüzemeltetési tapasztalat
 >középfokú műszaki végzettség


Elvárt kompetenciák:
 >magas szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség
 >pontos, precíz munkavégzés
 >szakmai elkötelezettség
 >nagyfokú munkabírás
 >magas szintű együttműködés képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 >a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképpel ellátott önéletrajz,
 >iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 >a pályázónak a társaság működtetésére vonatkozó szakmai elképzelései és vezetési programja
 >nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében kívánja- e a zárt ülés tartását
 >nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 >nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:115.§ szerinti összeférhetetlenségi okokról,
 >3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja:2017.január 1.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt a 458-3060 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével ( 1250 Budapest, Pf. 35) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését, „Budavári Kapu Kft. ügyvezető" a pályázata a Kapisztrán tér 1. sz. alatti ügyfélszolgálati irodán is benyújtható.


A pályázat beadási határideje: 2016.november 10.


A pályázat elbírálásának határideje:
legkésőbb, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő- testületének 2016.11.24. ülése

A pályázat elbírálásának módja:
a képviselő testület dönt


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát

Budapest Főváros 1. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Budapest Főváros 1. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Iroda

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 Budapest, Iskola utca 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (Ill. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása a következők szerint-a közterületek jogszerű használatának, az engedélyhez, illetve az útkezelő hozzájárulásokhoz kötött tevékenységek ellenőrzése, -a közterület rendjére és a tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése és szankcionálása, -a köztisztaságról és az avarégetésről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése, -a közrend és a közbiztonság, valamint a közterület, épített és természeti környezet védelmében való intézkedés, -az állat egészségügyi és ebrendészeti környezet védelmében való közreműködés, -behajtási engedélyek ellenőrzése, közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolíttatásával összefüggő intézkedések

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

® Magyar állampolgárság,
® Cselekvőképesség,
® Büntetlen előélet,
® Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelői vizsga,
® azonos területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
® B kategóriás jogosítvány,
® Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
® Főiskola, államigazgatási területen szerezett,
® azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

® Jó szintű kommunikációs készség,
® Kiváló szintű probléma felismerő, és -megoldó készség,
® Kiváló szintű elhivatottság, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 ®szakmai fényképes önéletrajz,motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.
 ® nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be
 ® a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 ®kérjük, hogy az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1351-22/2016 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: közterület­ felügyelő

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
® Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 21.