keresés:  

Álláspályázatok

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

            

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 

kontroller

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

A belső ellenőrzési terven kívüli, a jegyző által elrendelt pénzügyi ellenőrzés elvégzése; az operatív belső kontrollrendszerrel kapcsolatos szabályzatokban rögzítettek gyakorlati megvalósulásának ellenőrzése; pénzügyi nyilvántartások, analitikák, beszámolók ellenőrzése és elemzése, hiány esetén elkészítése; meglévő szabályzatok aktualizálása a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett. Rendszeres és soron kívüli kontrolling jelentések elkészítése, a szervezeti célok megvalósulási folyamatainak nyomon követése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adatgyűjtés, adatok rendszerezése és vizsgálata, elemzések elvégzése, majd ezek alapján következtetések levonása, meghatározott formában közzététele, az adatok és eredmények megőrzése, annak érdekében, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységek szabályszerűek, gazdaságosak, hatékonyak és eredményesek legyenek.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

            

Pályázati feltételek:

     Magyar állampolgárság,

     Cselekvőképesség,

     Büntetlen előélet,

     Főiskola, közgazdász, pénzügyi-számviteli végzettség,

     Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

     Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

     Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

     Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

     Egyetem, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, államháztartási felsőfokú szakképesítés, mérlegképes könyvelő szakképesítés,

     Költségvetési szervnél hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

     Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

     Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és -megoldó készség,

     Kiváló szintű elhivatottság, megbízhatóság és precizitás,

     Kiváló szintű írásbeli kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

     Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.

     Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.

     A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

     Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a XII/1201-15/2015 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: kontroller.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

     Elektronikus úton Takács-Bacsa Éva részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban, elektronikus úton értesítjük az eredményről. A kiíró jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

            

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

Főkönyvi könyvelő (Gazdasági igazgató) (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 , Iskola utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Költségvetés tervezéssel, gazdálkodással, személyi juttatásokkal, beszámolással, számvitellel, az előírt adatszolgáltatással és a gazdasági folyamatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása. A jogszabályok rendelkezései alapján a feladatkörébe tartozó munkák ellátása. A működésre vonatkozó számviteli és pénzügyi rendszer szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gazdálkodás irányítása, költségvetési előirányzatai alakulásának folyamatos ellenőrzése. Az éves előirányzat teljesítésére, ellenjegyzői jogkör gyakorlása, a belső gazdasági folyamat folyamatos felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, új szabályzatok készítése, az éves költségvetési beszámoló és havi kötelező költségvetési jelentések elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

            

Pályázati feltételek:

     Főiskola, Felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel kell rendelkeznie. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.r. 12.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően:felsőoktatásban szerzett végzettség és gazdaságtudományok képzési területén szerzett szakképzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői,- 2012.január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői - vagy a számvitelről szóló 2000. C. tv. (továbbiakban:Szt.) 150.§ (1) és (2) bekezdései szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie. Szerepelnie kell az Szt. 151.§ (3)bek. szerinti, nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, biztos felhasználói ismeret. A Kjt. 20/B (2) bek. alapján vezető beosztás ellátására megbízást kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével.,

     magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása, próbaidő kikötése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

     költségvetési szervnél szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

     részletes fényképes szakmai önéletrajz, a gazdasági igazgatóság vezetésére vonatkozó szakmai koncepció

     iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést tanúsító okirat másolata

     a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító igazolvány másolata

     nyilatkozat, melyben a pályázó vállalja, hogy gazdasági igazgatónak történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

     nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

     90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a bűntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palcsák Zsolt GAMESZ igazgató nyújt, a 1-225-2448 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

     Elektronikus úton szemelyugy@budavar.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az érvényes pályázatok előzetes szűrése után a benyújtási hi.követően 10 napon belül a pályázókat legalább három tagú bíráló bizottság hallgatja meg. A gazdasági igazgató személyéről-a bizottság véleményét mérlegelve-a pályázati hi.lejártát követő 15.napon belül a polgármester javaslata alapján a Képviselőtestület dönt. A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést. A munkáltató csak teljes, - minden benyújtandó irat, igazolás megléte - pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Iroda


anyakönyvvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

25. Anyagkönyvi feladatkör. Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati vagy jogi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga. A II. besorolási osztályban: Középiskolai végzettség és anyakönyvi szakvizsga.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Anyakönyvvezetői hatáskörbe tartozó születéssel, házasságkötéssel és halálesettel, névváltozással és állampolgársági ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal hatálybanh lévő Közszolgálati Szabályzatában, valamint egyéb hivatali szabályzataiban foglalt rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Főiskola, anyakönyvi szakvizsga, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ közigazgatási alap és szakvizsga,

Elvárt kompetenciák:

§ Kíváló szintű szervezőkészség, koordinálás,

§ Precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másoatai. Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Kérjük az e-mailban feltüntetni a XII/1201-18/2015 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Elektronikus úton Takács-Bacsa Éva részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.budavar.hu/ honlapon szerezhet.

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Beruházási, Közbeszerzési, Pályázati Iroda

beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 32. pontja szerinti Település- terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az irodavezetővel együttműködik a költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtásában. Elkészíti a szakági bizottsági, képviselő-testületi előterjesztéseket, az Irodát érintő jelentéseket, adatszolgáltatásokat. részt vesz a Beruhzázási, Közbeszerzési, Pályázati Irodát érintő eljárások előkészítésében, a műszaki feladatok meghatározásában. A beruházásokhoz szükséges beszerzések koordinálása és végrehajtása. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok beruházási, felújítási munkáinak felügyelete.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) valamint a Budapest Főváros l. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Főiskola, Felsőoktatásban szerzett, építés, építő, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelemi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés. Gyakorlott szintű MS Office irodai alkalmazások, Gyakorlott szintű Levelező rendszerek használata.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Egyetem, helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. Közigazgatási alap- és szakvizsga,

Elvárt kompetenciák:

§ Kíváló szintű problémamegoldó készség, rugalmasság, diplomatikusság.,

§ Kívló szintű megbízhatóság, precizitás, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevél másolatok. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a XII/1201-19/2015 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző. Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Elektronikus úton Szentirmai Ildikó részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ http://www.budavar.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat a pályázókat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges mellékleteket, vagy határidőn túl küldik el pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban, elektronikus úton értesítjük az eredményről.

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda

közterület hasznosítási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Ügyfélszolgálati feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a közterületek hasznosításával kapcsolatos feladatokat. Ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, az engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségét, közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, kérelmek elbírálása, engedélyek/határozatok kiadása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Középiskola/gimnázium, Helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai gyakorlat Felhasználó szintű MS Office irodai alkalmazások, Felhasználó szintű levelező rendszerek LotusNotes, Outlook, Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség, Közigazgatás területén, a hatósági ügyintézésben szerzett gyakorlat., Közigazgatási alap-szakvizsga, Kormányablak ügyintéző vizsga,

Előnyt jelentő kompetenciák:

§ Kiváló szintű konfliktuskezelés

§ Kiváló szintű kommunikáció

§ Kiváló szintű megbízhatóság, precizitás, pontosság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevél másolatok, erkölcsi bizonyítvány. Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Elektronikus úton Takács-Bacsa Éva részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ http://www.budavar.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázati azonosító számot: XII/1201-20/2015