keresés:  

Álláspályázatok

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budavári Művelődési Ház

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.október 1-2020. szeptember 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 Budapest, Bem rakpart 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazott által betöltendő munkakör: közművelődési szakember I. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézmény irányítása, ellenőrzése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a folyamatban lévő programok szakszerű folytatása, új tevékenységek, programok bevezetése, - irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, - gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról, - elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl. SZMSZ, házirend, egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok betartásáról, - együttműködik a fenntartóval, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé, - gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, - felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

§ közművelődési területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§ magyar állampolgárság

§ a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által jóváhagyott szakmai szempontrendszernek megfelelő pályázati dokumentáció

§ cselekvőképesség

§ büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ közművelődési területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ a pályázó szakmai önéletrajza

§ a képesítést igazoló okiratok másolata

§ az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

§ 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

§ a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§ a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát az elbírálásban résztvevők megismerhetik,

§ nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat elbírálását

§ a szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata

§ a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolata illetve ennek hiányában szándéknyilatkozat a tanfolyam - a vezetői megbízástól számított két éven belüli- elvégzéséről

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese nyújt, a 06-1-458-3028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf:: 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIV/2015 , valamint a beosztás megnevezését: közművelődési szakember I. munkakör. [MB1]

§ Személyesen: , Budapest, 1015 Budapest, Kapisztrán tér 1. . [MB2]

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által jóváhagyott, a pályázat beadásához szükséges, a pályázat elbírálásánál alkalmazandó részletes szakmai szempontrendszerrel kapcsolatban Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese szervezési és hatósági igazgató nyújt bővebb felvilágosítást a 06-1-458-3028 telefonszámon

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.budavar.hu - 2015. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 4 hónapos próbaidővel történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

nemzetiségi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

24. Koordinációs feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Nemzetiségi Önkormányzatok számlanyitással, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel, törzskönyvi adatainak módosításával, adószám igénylésével, adóbevallásával kapcsolatos feladatok. Az elemi költségvetésről a Magyar Államkincstár felé a kötelező adatszolgáltatás határidőre történő teljesítése. Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetési határozat tervezeteinek előkészítése, a költségvetés módosításainak előterjesztése, a kapcsolódó dokumentumok elkészítése. A feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások napra kész vezetése, leltárkészítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Nemzetiségi Önkormányzatok működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, amely tevékenységek magukban foglalják a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási, nyilvántartási és iratkezelési feladatokat egyaránt.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Főiskola, közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, közgazdasági szakképzettség,

§ Helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§ Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§ Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Egyetem,

§ Helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§ Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű megbízhatóság, pontosság, precizitás,

§ Kiváló szintű koordinációs és szervezőkészség,

§ Kiváló szintű kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.

§ Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.

§ A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

§ Kérjük az e-mail tárgyában feltűntetni a XII/1201-13/2015 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: nemzetiségi referens.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Elektronikus úton Takács-Bacsa Éva részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban, elektronikus úton értesítjük az eredményről. A pályázat le zártát követően az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát megsemmisítjük.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.budavar.hu/ honlapon szerezhet.

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda

Beruházási Irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014. Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 24. Koordinációs feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Feladata: - Vezeti és irányítja a Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Irodát a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatoknak megfelelően, - részt vesz az Önkormányzat Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Irodát érintő közbeszerzési eljárásainak előkészítésében a műszaki feltételek meghatározásában, - a gazdasági vezetővel együttműködik a költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtásában, - a kerület fejlődéséhez szükséges külső források eredményes feltárása, a döntések előkészítésében való közreműködés, a végrehajtás koordinálása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Iroda munkájának vezetése, munkavégzés koordinálása, felügyelete.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5-10 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Hivatal hatályban lévő Közszolgálati Szabályzatának és Cafetéria Szabályzatának, valamint egyéb hivatali szabályzatainak. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Főiskola, Építész, gazdasági, műszaki szak,

§ Helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§ helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§ Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§ Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§ Elektronikus úton benyújtott pályázatnál a tárgyban kérjük

megjelölni a munkakör azonosítóját: XII/1201-10/2015. Beruházási

irodavezető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Egyetem, Műszaki, gazdasági szak,

§ Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

§ Helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§ Helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§ ECDL

§ Közigazgatási alapvizsga,

§ Közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű Önálló, felelősségteljes munkavégzési képesség,

§ Kiváló szintű Megbízhatóság, precizitás, pontosság,

§ Kiváló szintű Jogszabály ismeret, alkalmazás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Szakmai tevékenységet is bemutató részletes, fényképes

önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettségeket és a

szakképzettségeket igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai,

§ Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

§ Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén, hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Elektronikus úton Száriosz Andrea részére a szariosz.andrea@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el a pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott pályázót írásban, elektronikusan értesítjük. A kiíró jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

gazdasági irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Feladata az Önkormányzat éves költségvetésével összefüggésben: - a költségvetési rendelet tervezet összeállítása, - a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet tervezetek összeállítása, - a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és az éves zárszámadás elkészítése, ellenőrzése, - a Gazdasági Iroda feladatköréhez kapcsolódó egyéb testületi előterjesztések elkészítésnek koordinálása, ellenőrzése, - a Magyar Államkincstár számára megküldendő, gazdálkodásra vonatkozó beszámoló elkészítése, megszervezi és koordinálja a költségvetést előkészítő tervezési munkát az önkormányzati költségvetési szervek, a társaságok és a Polgármesteri Hivatal között. Gondoskodik, -az államháztartás számára jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség határidőben történő teljesítéséről, - a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról, - a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának pénzügyi, számviteli lebonyolításáról. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzathoz tartozó költségvetési előirányzatok vonatkozásában átruházott hatáskörben utalványozási feladatokat lát el a gazdálkodási szabályzatban rögzítettek szerint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gazdálkodással kapcsolatos feladatok és a gazdasági szervezet munkájának koordinálása, irányítása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Gazdasági Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8-10 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal hatályban lévő Közszolgálati Szabályzatának és Cafetéria Szabályzatának, valamint egyéb hivatali szabályzataiban foglaltak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Egyetem, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kor. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően: felsőoktatásban szerzett végzettség és gazdaságtudományok képzési területén szerzett szakképzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie,

§ Helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§ Helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§ Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§

 nyomtatható verzió