keresés:  

Álláspályázatok

Nyitott álláspályázatok listája:
- Igazgatási ügyintéző és Jogi referens
- Igazgató
- Jogi referens
- Kontroller
- Közterület felügyelő
- Vagyonhasznosítási ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
Igazgatási ügyintéző és Jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.12.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. sz. melléklet 14/I. pontja hatósági feladatkör és a 22. pontja jogi feladatkör

Ellátandó feladatok:
Ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása (az üzletek és kereskedők nyilvántartásával, üzletek éjszakai nyitva tartásának engedélyezésével kapcsolatos feladatokon túl beleértve a telep engedélyezéseket/bejelentéseket, alkalmi rendezvényeket, zenés, táncos engedélyeket is, valamint vásárok/piacok engedélyezését) hatósági ellenőrzések végzése, nyilvántartó programok naprakész kezelése, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése, panaszok kivizsgálása. Az Igazgatási iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben a jogi referensi feladatok ellátása, azaz többek között jogi vélemények készítése, esetleges rendelet módosítás vagy előterjesztés előkészítése, felterjesztések előkészítése, bonyolultabb jogértelmezési kérdésekben közreműködés, állásfoglalások kérése felettes szervektől, ügyleírások előkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Hatósági és jogi feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem, jogi,
- Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- jogi szakvizsga,
- azonos területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű önálló munkavégzésre való képesség,
- Jó szintű terhelhetőség,
- Jó szintű kommunikációs és problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint
- végzettséget, szakképzettséget, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok fénymásolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Kttv. 42. § (1) bek
- nyilatkozat a tekintetben, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők betekinthetnek a pályázati anyagba
- motivációs levél, amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül
- Kérem a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: Igazgatásügyi ügyintéző és jogi referens, továbbá a BDV/1469-13/2017 iktatószámot feltüntetni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
Igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.07.01-2019.06.30.-ig szól

A munkavégzés helye:
1016 Budapest, Czakó utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátása. - irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, - a gazdasági vezetővel együttműködve elkészíti az intézmény éves költségvetését és a fenntartó elé terjeszti, - gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról, - gondoskodik az intézménybe történő éves felvételek jogszerűségéről, - elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl. SZMSZ, házirend, egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok betartásáról, - beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé, - gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola,
- Hasonló területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,
- Pontos , precíz munkavégzés,
- Szakmai elkötelezettség,
- Nagyfokú munkabírás,
- Kiváló szintű együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a képesítést igazoló okiratok másolata,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Judák Barnabásné Dr. Varga - Kovács Emese nyújt, a 458-3028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf:35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BDV/1469-13/2017, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató. - Személyesen: 1014 Budapest, Ügyfélszolgálat, Kapisztrán tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés 4 hónapos próbaidővel történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló"
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Referatúra

Jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. számú melléklet 22. pontja alapján

Ellátandó feladatok:
Általános jogi - és egyéb önkormányzati feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos általános jogi feladatok ellátása, közigazgatási határozatok végrehajtása, fizetési meghagyásos illetve hatósági, bírósági eljárásaiban a képviselet ellátása, közérdekű adatigénylések, civil szervezetekkel kapcsolatos jogi feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- •Cselekvőképesség,
•- Büntetlen előélet,
- Egyetem, jogász,
- Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- jogi szakvizsga megléte,
- Azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai fényképes önéletrajz, motívációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyitványok/oklevelek másolatai.
- •Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.
•- Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1469-10/2017 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló"
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Referatúra

Kontroller

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. pontja alapján Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
A belső ellenőrzési terven kívüli, a jegyző által elrendelt pénzügyi ellenőrzés elvégzése; az operatív belső kontrollrendszerrel kapcsolatos szabályzatokban rögzítettek gyakorlati megvalósulásának ellenőrzése; pénzügyi nyilvántartások, analitikák, beszámolók ellenőrzése és elemzése, hiány esetén elkészítése; meglévő szabályzatok aktualizálása a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett. Rendszeres és soron kívüli kontrolling jelentések elkészítése, a szervezeti célok megvalósulási folyamatainak nyomon követése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Adatgyűjtés, adatok rendszerezése és vizsgálata, elemzések elvégzése, majd ezek alapján következtetések levonása, meghatározott formában közzététele, az adatok és eredmények megőrzése, annak érdekében, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységek szabályszerűek, gazdaságosak, hatékonyak és eredményesek legyenek.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- •Cselekvőképesség,
•- Büntetlen előélet,
- Főiskola,
- Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, államháztartási felsőfokú szakképesítés, mérlegképes könyvelő szakképesítés,
- Azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai fényképes önéletrajz, motívációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyitványok/oklevelek másolatai.
- •Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.
•- Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1469-11/2017 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: kontroller.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló"
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Referatúra

Közterület felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1011 Budapest, Iskola utca 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 30. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása a következők szerint: -a közterületek jogszerű használatának, az engedélyhez, illetve az útkezelő hozzájárulásokhoz kötött tevékenységek ellenőrzése, - a közterület rendjére és a tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése és szankcionálása. - a köztisztaságról és az avarégetésről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése. - a közrend és a közbiztonság, valamint a közterület, épített és természeti környezet védelmében való intézkedés. - az állat egészségügyi és ebrendészeti környezet védelmében való közreműködés. - behajtási engedélyek ellenőrzése, közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolíttatásával összefüggő intézkedések.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- •Cselekvőképesség,
•- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium, Közterület-felügyelői vizsga,
- Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Főiskola, államigazgatási területen,
- Azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.

Előnyt jelentő kompetenciák:
- Jó szintű kommunikáció
- Kiváló szintű probléma felismerő, és -megoldó készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai fényképes önéletrajz, motívációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyitványok/oklevelek másolatai.
- •Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.
•- Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/11469-12/2017 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló"
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Műszaki Iroda

Vagyonhasznosítási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 20. pontja alapján gazdasági és üzemeltetési feladatkör.

Ellátandó feladatok:
Önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás célú helyiségek vonatkozásában bérbeadói nyilatkozatok előkészítése, helyiségbérleti szerződések előkészítése. Az üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításával kapcsolatos pályázatok, versenytárgyalások előkészítése, lebonyolítása. Folyamatos kapcsolattartás az ügyfelekkel, partnerekkel, szakértőkkel, ingatlankezelővel. Adatszolgáltató tevékenység, a megkötött szerződések nyilvántartása, a szerződéskötéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség ellátása. Az üres helyiségek nyilvántartásának vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
8411 Általános közigazgatás 6820 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- •Cselekvőképesség,
•- Büntetlen előélet,
- Főiskola,
- Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem,
- Azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű kommunikációs készség,
- Kiváló szintű probléma felismerő, és-megoldó készség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Kérem, hogy a BDV/1469-9/2017 hivatkozási számot és a Vagyonhasznosítási ügyintéző munkakört szíveskedjen feltüntetni.
- Pályázathoz benyújtandó: motivációs levél, fényképes önéletrajz (a 45/2012. (II.20) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerint, iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez-a pályázó hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához